പെണ്ണൊരുമ്പെട്ടാൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും.കേരളത്തിൽ അപൂർവമായ ഒരു കാഴ്ച. Women empowerment.

3 thoughts on “പെണ്ണൊരുമ്പെട്ടാൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും.കേരളത്തിൽ അപൂർവമായ ഒരു കാഴ്ച. Women empowerment.

  1. ഒരു രക്ഷെല്ലട്ട…ഡ്രൈവർ ചേട്ടൻ പെട്ടു…എന്തൊരു തെറിയാടോ.

  2. പെണ്ണ് ഒരമ്പടൽ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് , ഇപ്പോൾ ആ കാണ്ടത് ഫയങ്കരം തന്നെ😮

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *