ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಎಸ್​.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ಅಳಿಯ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆ | Siddarth is no more

5 thoughts on “ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಎಸ್​.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ಅಳಿಯ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆ | Siddarth is no more

  1. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿ‌ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ರವರ ಮರಣ ಈ ರೀತಿ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಯಾರು ಕೂಡ ನಂಬಲು ಸಾದ್ಯ ವಿಲ್ಲ, it ಯನ್ನು ಕೆಲವ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗಳು ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಕ್ಕೆ ಬಳಸಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತನ್ನ ಮುಷ್ಟಿ ಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೆಂದು ‌itಅನ್ನು ಬಳಸಿ ಬೇದರಿಸಿದ ಪರಿನಾಮ ಇವತ್ತು ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಈ ರೀತಿ ಸಾವಪ್ಪಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *